Vai Sodomas un Gomoras stāsts ir attiecināms uz LGBTQ+ kopienu?

1. Mozus grāmata 19:1-29
1 Un vakarā divi eņģeļi nāca uz Sodomu, bet Lats sēdēja Sodomas vārtos. Lats tos ieraudzīja, nāca tiem pretī un noliecās ar seju līdz zemei. 2 Un viņš teica: “Klau, mani kungi, iegriezieties sava kalpa namā un palieciet pa nakti, mazgājiet savas kājas, celieties tik rīta agrumā un ejiet savu ceļu tālāk!” Bet tie teica: “Nē, mēs pārnakšņosim uz ielas!” 3 Bet viņš uzstāja jo stipri, un tie iegriezās pie viņa un iegāja namā, un viņš tiem rīkoja dzīres un cepa plāceņus, un tie ēda. 4 Pirms tie vēl bija likušies gulēt, tās pilsētas vīri, Sodomas vīri, apstāja māju – gan jauni, gan veci, visi ļaudis no malu malām. 5 Un tie teica Latam: “Kur ir tie vīri, kas šonakt pie tevis atnākuši? Izved tos pie mums, un mēs tos iegūsim!” 6 Un Lats iznāca pie viņiem pa durvīm, bet durvis aiz sevis aizdarīja. 7 Un viņš teica: “Nē jel, mani brāļi, nedariet ļauna! 8 Re, man ir divas meitas, kas vīrieša nepazīst. Nu lieciet, lai jums izvedu viņas, un dariet tām, kā jums tīk, tik šiem vīriem neko nedariet, tik tiešām! – jo zem manas pajumtes tie ir nonākuši!” 9 Bet viņi teica: “Taisies malā!” Viņi teica: “Vai šis nav nācis, lai apmestos te uz dzīvi?! Tagad šis te vēl spriedīs?! Mēs izdarīsim tev vēl vairāk ļauna nekā tiem!” Un viņi uzmācās tam vīram, Latam, un spiedās, lai uzlauztu durvis. 10 Bet tie vīri ņēma un ievilka Latu pie sevis namā, un aizdarīja durvis. 11 Bet vīrus, kas bija nama durvīs, tie sita ar aklumu – no maza līdz lielam, un viņi taustījās uz vārtiem. 12 Un tie vīri teica Latam: “Ved prom no šīs vietas visus, kas tev te vēl ir no taviem znotiem, taviem dēliem un tavām meitām, un visus, kas tev ir pilsētā, 13 jo mēs nopostīsim šo vietu, tādēļ ka tās kliegšana ir jo liela Kunga priekšā – Kungs mūs ir sūtījis to nopostīt!” 14 Un Lats gāja un teica saviem znotiem, kas grasījās precēt viņa meitas, un sacīja: “Celieties, dodieties prom no šīs vietas, jo Kungs šo pilsētu nopostīs!” Bet viņa znotiem šķita, ka viņš smejas. 15 Kad svīda ausma, eņģeļi steidzināja Latu: “Celies, ņem savu sievu un abas meitas, kas te ir, ka netiec aizrauts šīs pilsētas vainas dēļ!” 16 Bet viņš vilcinājās, un tie vīri sagrāba viņu aiz rokas un viņa sievu un abas viņa meitas aiz rokas, izveda viņu laukā un atstāja ārpus pilsētas, jo Kungs bija viņu pasaudzējis. 17 Un, kad tie viņus bija izveduši laukā, tie teica: “Glāb savu dvēseli, neskaties atpakaļ un ielejā neapstājies! Glābies kalnos, ka netiec aizrauts!” 18 Bet Lats tiem teica: “Nē taču, mani kungi! 19 Redzi – tavs kalps guva tavu vēlību, un tu vairoji savu žēlastību, ko tu darīji man, atstādams dzīvu manu dvēseli, bet es nevaru glābties kalnos! Ka mani neķer ļaunums un es nemirstu! 20 Redzi, šī pilsēta ir gana tuvu, lai uz turieni bēgtu, un tā ir maza! Glābšos tur! Vai tā nav maza? Un mana dvēsele būs glābta!” 21 Un viņš tam teica: “Es piekrītu tev arī šajā lietā – es neizpostīšu to pilsētu, par ko tu runāji! 22 Steidz glābties uz turieni, jo es nevaru ķerties pie lietas, kamēr tu neesi tur nonācis!” Tādēļ tās pilsētas vārdu nosauca Coara. 23 Saule pacēlās pār zemi, kamēr Lats tika līdz Coarai. 24 Kungs lika līt pār Sodomu sēram un ugunij – no Kunga, no debesīm. 25 Viņš apgrieza otrādi šīs pilsētas un visu ieleju – visus to pilsētu iemītniekus un augus, kas bija zemē. 26 Bet Lata sieva paskatījās atpakaļ un kļuva par sālsstabu. 27 Un Ābrahāms rīta agrumā devās uz to vietu, kur bija stāvējis Kunga priekšā. 28 Viņš nolūkojās lejup uz Sodomu un Gomoru un uz visu ielejas zemes virsu, viņš paskatījās, un redzi – dūmi no zemes cēlās kā dzelzs lietuves dūmi! 29 Kad Dievs bija nopostījis ielejas pilsētas, Dievs atcerējās Ābrahāmu un sūtīja Latu projām no postažas – kad viņš bija nopostījis pilsētas, kurās Lats dzīvoja.

1. Mozus grāmatas 19. nodaļā ir atrodams stāsts par diviem eņģeļiem, kurus Dievs sūtīja uz Sodomu, kur Sodomā dzīvojoši vīrieši draudēja viņus izvarot. Sodoma un Gomora šo notikumu rezultātā tika iznīcināta. Ir dažādas versijas iemeslam, kāpēc Dievs viņus sodīja, dažkārt arī cenšoties pierādīt, ka iemesls tam bija homoseksualitāte. Tomēr meklējot katra Bībeles teksta nozīmi, ir svarīgi atrast, kas par to ir atrodams pašā Bībelē. Zemāk atrodams saraksts ar citām Rakstu vietām ar atsaucēm uz Sodomu un Gomoru. 

Atsauces uz Sodomu un Gomoru

1. Mozus 10:19 Kanaāniešu robežas bija no Sidonas caur Gerāru līdz Gazai, caur Sodomu, Gomoru, Admu un Ceboīmu līdz Lešai.”

1. Mozus 13:10-13 Un Lats pacēla acis un uzlūkoja visu Jardānas ieleju – pirms Kungs bija nopostījis Sodomu un Gomoru, tā bija ūdens dzirdināta kā Kunga dārzs, kā Ēģiptes zeme uz Coaras pusi! 11 Lats izvēlējās sev visu Jardānas ieleju, un Lats klejoja uz austrumiem, un viņi nošķīrās viens no otra. 12 Ābrams dzīvoja Kanaāna zemē, bet Lats dzīvoja ielejas pilsētās un slēja savas teltis līdz Sodomai. 13 Sodomas vīri bija ļauni un ļoti grēkoja pret Kungu.”

1. Mozus 14:1-16 Tas notika Šināras ķēniņa Amrāfela, Ellāsāras ķēniņa Arjoha, Ēlāmas ķēniņa Kedarlaomera un Gojīmas ķēniņa Tidāla dienās. Viņi karoja ar Sodomas ķēniņu Beru, Gomoras ķēniņu Biršu, Admas ķēniņu Šinābu, Ceboīmas ķēniņu Šemēberu un Belas, tas ir, Coaras ķēniņu. Tie visi sapulcējās Sidīmas ielejā – tagad tur Sāls jūra. Divpadsmit gadus tie bija vergojuši Kedarlaomeram, un trīspadsmitajā gadā tie sadumpojās! Četrpadsmitajā gadā nāca Kedarlaomers un tie ķēniņi, kas bija ar viņu, un sakāva refāiešus Aštārot-Karnaimā un zuziešus Hāmā, un emiešus Kirjataimas ielejā, un horiešus viņu kalnos – no Seīras līdz Ēl-Pārānai, kas pie tuksneša. Un viņi atgriezās un atnāca līdz Ēn-Mišpatai – tā ir Kādēša, un tur nopostīja visus amālēkiešu laukus, kā arī sakāva amoriešus, kuri mita Hacecon-Tāmārā. Un izgāja Sodomas ķēniņš un Gomoras ķēniņš, un Admas ķēniņš, un Ceboīmas ķēniņš, un Belas ķēniņš – tā ir Coara, un Sidīmas ielejā viņi nostājās karam ar Ēlāmas ķēniņu Kedarlaomeru un Gojīmas ķēniņu Tidālu, un Šināras ķēniņu Amrāfelu, un Ellāsāras ķēniņu Arjohu – četri ķēniņi pret pieciem! Bet Sidīmas ielejā bija akas, piķa akas! Kad Sodomas un Gomoras ķēniņi bēga, daži iekrita tajās, bet citi aizbēga kalnos! Un tie paņēma visus Sodomas un Gomoras krājumus un visu viņu ēdamo un gāja prom. Un viņi paņēma arī Latu, Ābrama brāļadēlu, un viņa mantību un gāja prom, – viņš dzīvoja Sodomā. Un nāca bēgļi un pastāstīja to ebrejam Ābramam – viņš mita pie amoriešu Eškola un Ānēra brāļa Mamres ozoliem; viņi bija derībā ar Ābramu. Ābrams, padzirdējis, ka viņa brālis ir sagūstīts, sasauca savas saimes vīrus, kas dzimuši viņa namā, – trīs simti astoņpadsmit vīrus, un dzinās līdz Dānam. Un viņš uzbruka tiem naktī – viņš un viņa vergi, sakāva tos un vajāja līdz Hobai, kas ziemeļos no Damaskas. Viņš atguva visu mantību un arī savu brāli Latu un viņa mantību, un arī sievas un ļaudis. Un viņam pretī iznāca Sodomas ķēniņš – kad viņš pārnāca sakāvis Kedarlaomeru un ķēniņus, kas bija kopā ar viņu Šāves ielejā – tā ir ķēniņu ieleja. Un Melhisedeks, Šālēmas ķēniņš, iznesa maizi un vīnu, viņš bija visaugstā Dieva priesteris. Viņš svētīja to un teica: “Svētīgs Ābrams visaugstam Dievam, debess un zemes radītājam, un slavēts visaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus nodevis tavā rokā!” Un viņš deva tam desmito daļu no visa. Un Sodomas ķēniņš teica Ābramam: “Dod man ļaudis, bet mantību paturi sev!” Ābrams atbildēja Sodomas ķēniņam: “Es paceļu savu roku pret Kungu, visaugsto Dievu, debess un zemes radītāju, ka neņemšu no tevis nedz auklu, nedz sandaļu siksnu, neko, kas tev pieder! Un tu nevarēsi sacīt: “Es Ābramu esmu darījis bagātu!” Es paņemu vien tik, cik apēda jaunekļi, un to vīru daļu, kuri gāja kopā ar mani! Ānērs, Eškols un Mamre – viņi lai ņem savu daļu!

1. Mozus 18:16-32 Un tie vīri devās tālāk no turienes un lūkojās uz Sodomas pusi, un Ābrahāms gāja kopā ar viņiem, lai pavadītu. Un Kungs teica: “Vai man slēpt no Ābrahāma to, ko es darīšu? Ābrahāms taču kļūs par lielu un stipru tautu, un viņā tiks svētītas visas zemes tautas. Par viņu es zinu, ka viņš pavēlēs saviem dēliem un savam namam pēc viņa, un tie sargās Kunga ceļu un darīs tiesu un taisnību tādēļ, lai Kungs dotu Ābrahāmam to, ko viņam solījis!” Un Kungs teica: “Sodomā un Gomorā ir jo liela kliegšana, un viņu grēki jo smagi! Nolaidīšos jel un paraudzīšos, vai viņi visi dara tā, kā kliegšana pie manis nonākusi, – lai es zinātu.” Un tie vīri tur pagriezās un devās uz Sodomu, bet Ābrahāms vēl stāvēja Kunga priekšā. Un Ābrahāms tuvojās un sacīja: “Vai patiesi tu aizrausi taisno kopā ar ļaundari? Varbūt tur pilsētā ir piecdesmit taisnie – vai tiešām tu aizrausi un neapžēlosies piecdesmit taisno dēļ, kas tur ir? Lai tas ir tālu no tevis – nedari tā, nenonāvē taisno kopā ar ļaundari, lai nav taisnajam kā ļaundarim! Lai tas ir tālu no tevis! Vai visas zemes Soģis nebūs taisns?!” Un Kungs teica: “Ja es atradīšu visā Sodomas pilsētā piecdesmit taisnos, tad es viņu dēļ saudzēšu visu to vietu!” Ābrahāms atbildēja un teica: “Redzi nu! Es esmu ņēmies runāt ar Kungu, bet esmu tikai pīšļi un pelni! Varbūt līdz piecdesmit taisnajiem pietrūkst piecu, vai piecu dēļ tu izpostīsi visu pilsētu?” Un viņš teica: “Neizpostīšu, ja atradīšu tur četrdesmit piecus!” Un tas turpināja runāt ar viņu un teica: “Varbūt tur atradīsies četrdesmit!” Un viņš teica: “Es to nedarīšu četrdesmit dēļ!” Un tas teica: “Lai nedusmo Kungs, ka es runāju, – varbūt tur atrodas trīsdesmit!” Un viņš teica: “Es to nedarīšu, ja atradīšu tur trīsdesmit!” Un tas teica: “Redzi nu, es esmu uzdrīkstējies runāt ar Kungu – varbūt tur atrodas divdesmit!” Un viņš teica: “Nepostīšu divdesmit dēļ!” Un tas teica: “Lai nedusmo Kungs, ka runāju vēl šoreiz – varbūt tur atrodas desmit!” Un viņš teica: “Es nepostīšu desmit dēļ!” Un Kungs gāja prom, beidzis runāt ar Ābrahāmu, bet Ābrahāms atgriezās savā vietā.”

5. Mozus 29:21-27 Nākamā paaudze, jūsu dēli, kas nāks pēc jums, un svešinieks, kas nāks no tālas zemes, kas redzēs visas šīs zemes brūces un slimības, ar ko Kungs tai būs licis sirgt, teiks tā: sērs, sāls, viss izdedzis, visa zeme neapsēta, nedīgst nekas, tur nepaceļas ne zāle, tā apgriezta otrādi kā Sodoma un Gomora, ko Kungs apvērsa savās dusmās un niknumā! Tad arīdzan visas tautas teiks: kādēļ Kungs šai zemei tā darīja?! Par ko šī lielā dusmu kvēle?! Tad sacīs: tādēļ, ka viņi atmeta Kunga, savu tēvu Dieva, derību, ko viņš ar tiem slēdza, kad bija tos izvedis no Ēģiptes zemes, tādēļ, ka viņi gāja un kalpoja citiem dieviem un tiem zemojās – dieviem, kurus tie nepazina un ko viņš tiem nebija atvēlējis. Tad pret šo zemi iedegās Kunga dusmas un pār to nāca visi lāsti, kas rakstīti šajā grāmatā. Un Kungs niknumā un lielās dusmās izrāva viņus no pašu zemes un aizmeta uz citu zemi, kā šodien!”

Lūkas ev. 17:28-29 Tāpat kā tas notika Lata dienās: tie ēda un dzēra, pirka un pārdeva, stādīja un būvēja. Bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus pazudināja.

Jesajas 3:7-9 Bet todien viņš atbildēs: es neesmu dziedētājs, man mājā maizes un drānu nav, nelieciet mani par vadoni tautai! – jo klupusi Jeruzāleme un kritusi Jūda, to mēles un darbi pret Kungu – tie viņa godībai spītē. To iecirtīgie ģīmji liecina paši par sevi, kā Sodoma tie stāsta savus grēkus un neslēpj, – vai! viņu dvēselēm – paši sev ļaunu dara!

Jesajas 13:19 Bābeli – ķēniņu valstu lepnumu, kaldiešu dārgo krāšņumu – Dievs tad apvērsīs otrādi kā Sodomu un Gomoru!

Jeremijas 23:14 Pie Jeruzālemes praviešiem es redzēju šaušalas – pārkāpj laulību un melo, un vingrina ļaunumā roku! Neviens no sava ļaunuma nenovēršas – tie visi ir kā Sodoma, visi kopā kā Gomora!

Raudu dziesmas 4:6 Lielāka manas tautmeitas vaina par Sodomas grēku, kas mirklī apgāzta bez pieliktas rokas.

Ecehiēla 16:44-58 Redzi, ikviens parunu teicējs par tevi teiks: kāda māte, tāda meita! Tu esi meita savai mātei, kurai riebās gan pašas vīrs, gan bērni; tu esi māsa savām māsām, kurām riebj viņu vīri un bērni! Jūsu māte ir hetiete un jūsu tēvs – amorietis. Tava vecākā māsa ir Samarija, kas dzīvo ziemeļos no tevis, un tava jaunākā māsa dzīvo dienvidos – tava māsa Sodoma! Tu nestaigāji viņu ceļus un nedarīji viņu preteklības – viss, ko tu darīji, bija daudz nešķīstāks! Kā es esmu dzīvs! – saka Kungs Dievs, ne tava māsa Sodoma, ne viņas meitas tā nav darījušas, kā tu un tavas meitas. Redzi nu, šī ir tavas māsas Sodomas vaina – lepnība, rijība un pašpaļāvība; tāda bija viņa un viņas meitas, nabagam un cietējam tās vis nepalīdzēja, bet turēja augstu prātu un darīja preteklības. Es to redzēju un tādēļ tās aizslaucīju! Samarija nav darījusi pat ne pusi no taviem grēkiem, tu esi darījusi daudz vairāk preteklību nekā viņas. Un ar visām šīm tevis darītajām preteklībām tu esi pierādījusi, ka tavas māsas ir par tevi taisnīgākas. Tad nu arī nes savu kaunu, jo tu attaisnoji savas māsas ar saviem grēkiem, rīkojoties pretīgāk nekā viņas, – viņas ir taisnīgākas par tevi. Tad nu esi apkaunota un nes savu kaunu, jo tavas māsas ir taisnīgākas. Tomēr es atbrīvošu viņas no gūsta – Sodomu un viņas meitas, Samariju un viņas meitas – un tevi kopā ar viņām. Lai tu nes savu kaunu un esi apkaunota par visu, ko esi darījusi viņām par mierinājumu. Tava māsa Sodoma un viņas meitas atkal būs tādas kā agrāk, un Samarija un viņas meitas arī būs tādas kā agrāk, un arī tavas meitas būs tādas kā agrāk. Savas lepnības dienās tu pat nepieminēji savas māsas Sodomas vārdu, pirms atklājās tavs ļaunums, kā tagad Edoma meitas un visas viņu kaimiņienes, un filistiešu meitas no visas apkārtnes nicina tevi, bet tev jānes tava negantība un tavas preteklības,” saka Kungs.”

Amosa 4:11 Es jūs apgriezu otrādi, kā Dievs Sodomu un Gomoru, un jūs bijāt kā degulis, kas izrauts no liesmas, bet pie manis jūs neatgriezāties! – saka Kungs.

Mateja 10:15 Patiesi es jums saku: Sodomas un Gomoras zemei tiesas dienā būs vieglāk nekā šai pilsētai.

Mateja 11:23-24 Un tu, Kapernauma, – vai tu tiksi paaugstināta līdz debesīm? Nē, tu nokāpsi ellē. Ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kādi notika tevī, tad tā būtu vēl šodien. Tiešām es jums saku: Sodomas zemei tiesas dienā būs vieglāk nekā tev.

Lūkas 10:12 Es jums saku, ka sodomiešiem tajā dienā būs vieglāk nekā šai pilsētai.

Lūkas 17:28-30 Tāpat kā tas notika Lata dienās: tie ēda un dzēra, pirka un pārdeva, stādīja un būvēja. Bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus pazudināja. Tāpat būs arī tajā dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls.

2. Pētera vēstule 2:6-15 Tāpat viņš sodīja pilsētas Sodomu un Gomoru, pārvēršot tās pelnos, ar to parādīdams, kas nākamībā sagaida bezdievjus. Viņš atbrīvoja arī taisno Latu, ko bija nomākusi dzīve izlaidīgo bezdievju vidū; dienu no dienas mītot starp tiem, viņa taisnā dvēsele mocījās, skatīdamās un klausīdamās viņu negantos darbus. Kungs zina, kā izglābt no kārdinājuma dievbijīgos un kā netaisnos pataupīt līdz tiesas dienai, lai sodītu, un vēl vairāk tos, kas dzenas pēc nešķīstām miesas kārībām un ikvienu varu nonicina. Augstprātīgie pārdrošnieki – viņi nebīstas zaimot tos, kam pienākas godība, – pat eņģeļi, kas spēkā un varā ir pārāki, Kunga priekšā nenosoda tos ar zaimojošu spriedumu. Bet tie ir kā bezprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas dzimuši, lai tiktu satverti un iznīcināti, tie nezina, kādēļ tie zaimo; iznīcinādami viņi arī paši tiks iznīcināti, tā šie nelieši saņems pienācīgu algu par savām nelietībām. Atraduši baudu izlaidībās gaišā dienas laikā, viņi apgānās un ir nešķīsti savā uzdzīvē un, dzīrodami kopā ar jums, arī jūs ievelk savos maldos. Viņu acis ir laulības pārkāpšanas pilnas un nemitīgi tiecas grēkot; viņi aizvilina nepastāvīgas dvēseles; viņu sirdis ir vingrinātas alkatībā; viņi ir lāsta bērni, kas ir aizmaldījušies, pametuši taisno ceļu un sākuši iet Bileāma, Beora dēla, ceļu, kas iekāroja saņemt algu par nelietībām.

Svarīgi arī ņemt vērā kontekstu, kādā konkrētā Rakstu vieta ir attiecībā prec citiem pantiem un stāstiem – bieži vien ir atrodamas līdzīgas tēmas, un stāsti cits citu papildina. Pirms Sodomas un Gomoras vīri gribēja izvarot Dieva sūtītos eņģeļus, ir stāsti par viesmīlību – 18. nodaļā Ābrahāms un Sāra eņģeļiem sagatavoja plāceņus un teļu maltītei, savukārt 19. nodaļā Lats eņģeļiem uzstāj, ka viņi varētu nakšņot viņa namā.

Izlasot Rakstu vietas, kur ir pieminēta Sodoma un Gomora, varam secināt, ka Sodomas vīri bija ļauni un ļoti grēkoja pret Kungu (1. Mozus 13:13), Jeruzālemes pravieši tiek pielīdzināti Sodomai un Gomorai laulības pārkāpšanā, melos un ļaunumā (Jeremijas 23:14), viņu vaina ir lepnība, rijība un pašpaļāvība, nepalīdzēšana nabagam un cietējam, augstprātība un preteklības. (Ecehiēla 16:49-50), dzīšanās pēc nešķīstām miesas kārībām, ikvienas varas nonicināšana un augstprātība (2. Pētera vēstule 2:7-10).

Pieminētās seksuālās izvirtības kontekstā svarīgi ievērot, kas tieši notika Sodomā un Gomorā. Tur nav aprakstītas mīlošu cilvēku savstarpējas attiecības, bet gan grupveida izvarošana. Līdzīgs šausminošs notikumu apraksts atrodams arī Soģu grāmatā 19:22-30, kur Gibas iedzīvotāji gribēja izvarot kādu levītu, bet izvaro un nogalina namatēva konkubīni. Izvarošana nenoliedzami ir nosodāms grēks, ļaunums un preteklība, neatkarīgi no varmāku un cietušo skaita, vecuma, nacionalitātes vai dzimuma.

Pirmo reizi Sodomas un Gomoras stāstu uz homoseksualitāti attiecināja Aleksandrijas Filo vien 1. gadsimtā, taču šī interpretācija neguva ievērību līdz pat 5. gadsimtam. Termins “sodomija” radās vien 11. gadsimtā, un tas tika lietots, lai apzīmētu jebkādas seksuālas darbības, kas nav saistītas ar pēcnācēju radīšanu – arī heteroseksuālā kontekstā.

Baptistu draudze “Patvērums” nosoda izvarošanu, seksuālu vardarbību un fiziska vai autoritātes stāvokļa pārākuma izmantošanu pret vājāko.